ทีมแพทย์

ทีมแพทย์

Doctor

พญ.คุณาภรณ์ ตั้งธนะวัฒน์ (หมอบีม)

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและศัลยกรรม

  • แพทย์เฉพาะทางต่อยอด ศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  • ปริญญาตรี เพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาตจวิทยา (แพทย์ผิวหนัง) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • วุฒิบัตร แพทย์เฉพาะทาง สาขาวิชา โสต ศอ นาสิก (ศัลยกรรมศีรษะและลำคอ)
  • งานประชุมวิชาการ อบรมการปรับรูปหน้าขั้นสูง

นพ. อัครวินท์ ศิริมงคล (หมอพจน์)

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรม

  • แพทย์เฉพาะความเชี่ยวชาญ : เสริมหน้าอก, ดูดไขมัน, ตา 2 ชั้น
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ 2
  • วุฒิบัตร แพทย์เฉพาะทาง ด้านศัลยกรรม คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
  • วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ขั้นสูงมหาวิทยาลัยมหิดล

Member of American Academy of Aesthetic Medicine ประเทศสหรัฐอเมริกา