ทีมแพทย์

Doctor

พญ.คุณาภรณ์ ตั้งธนะวัฒน์ (หมอบีม) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและศัลยกรรม

พญ.คุณาภรณ์ ตั้งธนะวัฒน์ (หมอบีม)

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและศัลยกรรม

  • แพทย์เฉพาะทางต่อยอด ศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  • ปริญญาตรี เพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาตจวิทยา (แพทย์ผิวหนัง) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • วุฒิบัตร แพทย์เฉพาะทาง สาขาวิชา โสต ศอ นาสิก (ศัลยกรรมศีรษะและลำคอ)
  • งานประชุมวิชาการ อบรมการปรับรูปหน้าขั้นสูง