ทีมแพทย์

Expert Team

พญ.คุณาภรณ์ ตั้งธนะวัฒน์ (หมอบีม)

แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า
Facial Plastic Surgeon

 • วุฒิบัติแพทย์เฉพาะทาง ศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า
  (Facial Plastic and Reconstructive Surgery) รพ.จุฬาลงกรณ์ 
 • International Scholarship Program ASAN Medical Center กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้
 • ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Member of American Academy of Aesthetic Medicine ประเทศสหรัฐอเมริกา

นพ.โจ อารีจันทวัฒน์ (หมอโจ)

แพทย์ศัลยกรรมตกแต่งเฉพาะทาง
Plastic Surgeon

 • วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง (Plastic and Reconstructive Surgery)
  รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พญ.ชนกกานต์ พิชยวัฒน์ (หมอขิม)

แพทย์จักษุตกแต่งและเสริมสร้างเฉพาะทาง
Oculoplastic Surgeon

 • วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทาง อนุสาขาศัลยกรรม จักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
  (Oculoplastic and Reconstructive Surgery)  รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Fellow of International Council of Ophthalmology (FICO)
 • ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุยกับ Expert Team

ทีมศัลยแพทย์เฉพาะทาง ไม่มีค่าใช้จ่าย